Ettana ubolo bungaku
Upiara rilaleng atikku
Esso wenni temma gangka
Mancaji buku mancaji dara
Rilaleng tubukku

Tekku sannai polo batanna
Pappojimmu engka paggangkanna
Riolona kasi’ matakku
Mupu kedomu mulao sibawa laingnge

Buru usedding buku-bukukku
Terri marenni nataro peddi
Mallere’ mua wae matakku
Napakkua gau’mu

Narekko iyana elo’mu
Utarimai sininna akkattamu
Upa pettuni pappojikku
Lao rialemu

Sukkuni bateku mappoji
Sukku toni cinnaku rialemu
Poloni minasa decekku
Alemu tanio toto’ku

 

Bagikan:

Tags:

Leave a Comment